„მომხმარებელის უფლებების დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონის თანახმად, მომხმარებელი:

       უფლებამოსილია მიიღოს ინფორმაცია საქონლის ან მომსახურების დასახელების არსებითი მახასიათებლების შესახებ;

       უფლებამოსილია მიიღოს ინფორმაცია საგარანტიო სერვისის არსებობის შემთხვევაში, საგარანტიო პირობების და სერვისის მიღების ადგილის შესახებ;

       ნივთის შეძენიდან მომხმარებელზე გადადის შეძენილი ნივთის შემთხვევით დაღუპვის ან გაფუჭების რისკი;

       შეძენილი ნივთის ნაკლის შემთხვევაში, მომხმარებელს უფლება აქვს მოითხოვოს შეძენილი ნაკლიანი ნივთის გონივრულ ვადაში შეკეთება ან/და  შეცვლა;

       მომხმარებელი უფლებამოსილია მოითხოვოს შეძენილ ნივთზე ფასის შემცირება იმ შემთხვევაში, თუ; 

ა) გამყიდველის მხრიდან ვერ მოხდა ნაკლიანი ნივთის შეკეთება ან/და შეცვლა; 
ბ)  მისი შეკეთება ან/და შეცვლა არ განხორციელდა გონივრულ ვადაში; 
გ) შეკეთება/შეცვლა მომხმარებელს მნიშვნელოვან შეფერხებას უქმნის;

აღნიშნულისათვის მომხმარებლის მიერ წარმოდგენილ უნდა იქნას წერილობითი განაცხადი.(იხ. ნიმუში).
შეძენილ საქონელზე/ნივთზე გარანტიის არსებობის შემთხვევაში, მომხმარებელმა უნდა წარმოადგინოს საგარანტიო ქვითრის/ტალონის დედანი.

       მომხმარებელს არ აქვს უფლება მოითხოვოს შეძენილი ნივთის შეკეთება, შეცვლა ან/და ფასის შემცირება, თუ ნივთის ნაკლი უმნიშვნელოა;

იმ შემთხვევაში თუ მომხმარებლის მიერ საქონლის/ნივთის/მომსახურების შეძენა განხორციელდა დისტანციურად (ონლაინ შესყიდვა) ან/და მაღაზიის გარეთ, მომხმარებელს უფლება აქვს 14 კალენდარული დღის ვადაში უკან დააბრუნოს აღნიშნული გზით შეძენილი საქონელი/ნივთი/მომსახურება. აღნიშნულისათვის მომხმარებლის მიერ შევსებულ უნდა იქნას მოთხოვნის ფორმა (იხ. მოთხოვნის ფორმის ნიმუში).

მომხმარებელს არ აქვს უფლება, უარი თქვას შეძენილი საქონელზე/ნივთზე/მომსახურებაზე, თუ:

       ჩვენი მხრიდან მომსახურება გაწულ იქნა მომხმარებლის წინანსწარი თანხმობით;

       მომხმარებლისათვის მიწოდებული საქონელი ან/და მომსახურება, მომხმარებლის ინდივიდუალური შეკვეთითაა დამზადებული ან მის პირად  საჭიროებებზეა მორგებული;

       თუ შეძენილი საქონელი მალფუჭებადია/მოკლე ვარგისიანობის ვადა აქვს;

       თუ დარღვეულ იქნა შეძენილი საქონლის ჰერმეტულობა;

       თუ შეძენისას მომხმარებელმა მიიღო ინფორმაცია/იცოდა ნაკლის შესახებ და აღნიშნულის მიუხედავად თანხმობა განაცხადა ნივთის შეძენაზე;

       კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში;