განახლებულია 12.05.2020 წელი        

შპს“ნეოტეკი“-ს ვებ-გვერდის     zapatero.ge   გამოყენების წესები და პირობები

წინამდებარე ვებ-გვერდის გამოყენება რეგულირდება შპს „ნეოტეკი“-ს (ს/კ 405135651)   მიერ დადგენილი წესებითა და პირობებით.

ტერმინები „კომპანია“ , „ჩვენ“ და გამყიდველი გულისხმობს შპს „ნეოტეკს“.  ტერმინები „თქვენ“, „მომხმარებელი“და „მყიდველი“ გულისხმობს ინდივიდს, კომპანიას, ორგანიზაციულ წარმონაქმნს, რომელიც იყენებს კომპანიის ვებ-გვერდს www.zapatero.ge

გაცნობებთ, რომ   თქვენს მიერ ვებ-გვერდით სარგებლობა და ჩვენი მომსახურება რეგულირდება  ქვემოთ მოყვანილი წესებითა და პირობებით.

სანამ ჩვენი მომსახურებით ისარგებლებთ  გთხოვთ ყურადღებით გაეცნოთ წინამდებარე წესებსა და პირობებს.

ვებ-გვერდზე ნებისმიერი მომსახურებით სარგებლობისას, თქვენ ეთანხმებით წინამდებარე წესებსა და პირობებს, რომელიც შესაძლებელია ცალმხრივად შეიცვალოს ჩვენს მიერ გარკვეული პერიოდულობით, რაც დაფიქსირდება მოცემულ ვებ-გვერდზე და მასზე თქვენი სტუმრობა ნიშნავს ამ პირობებზე დათანხმებას. განახლების ბოლო თარიღი მოცემული იქნება  დასაწყისში.

იმ შემთხვევაში, თუ არ ეთანხმებით წინამდებარე წესებსა და პირობებს, შეგიძლიათ დატოვოთ კომპანიის ვებ-გვერდი.

ელექტრონული მაღაზიის გარდა კომპანიას აქვს მაღაზიები სავაჭრო მოლებში და სხვადასხვა ლოკაციებზე, სადაც მომხმარებელს შეუძლია შეიძინოს პროდუქცია, რომელიც ვებ-გვერდზეცაა განთავსებული.  ამიტომ, თქვენს ონლაინ შეკვეთაში არსებული პროდუქტებიდან შესაძლებელია გაუქმდეს ერთი ან რამდენიმე ნივთის შეკვეთა ონლაინ შეძენის პროცედურის დასრულებამდე ან დასრულების შემდგომ.

ვებ-გვერდის გამოყენება

თქვენ ადასტურებთ, რომ ამ გვერდის სარგებლობისას  ხართ სულ მცირე 18 წლის ან ვებ-გვერდს სტუმრობთ მშობლის ან კანონიერი მეურვის თანდასწრებით, იმ წესების დაცვით, რომლებსაც  საქართველოს კანომდებლობა ითვალისწინებს.

ვებ-გვერდზე არსებული ინფორმაცია განკუთვნილია მხოლოდ მომხმარებლის პირადი გამოყენებისთვის.

ვებ-გვერდის გამოყენებას თქვენ მოახდენთ პირადად. შესაბამისად, მკაცრად დაიცავთ თქვენი პირადი ანგარიშის უსაფრთხოებას და კონფიდენციალობას.  იმისათვის, რომ დაცული იყოს პირად პროფილზე არსებული ინფორმაცია, აკრძალულია მითითებული ინფორმაციის მესამე პირისთვის გამჟღავნება.

თქვენ გეკისრებათ პასუხისმგებელობა პროფილის უნებართვო სარგებლობის აღკვეთაზე. იმ შემთხვევაში, თუ არაუფლებამოსილი პირი  შევა ჩვენს ვებ-გვერდზე და ისარგებლებს თქვენი  პროფილით,  ჩვენ დავეყრდნობით პროფილის მონაცემებს და ვივარაუდებთ, რომ ვებ-გვერდით სარგებლობდით თქვენ.

ვებ-გვერდზე რეგისტრაციის და/ან  რაიმე ნივთის შეძენისას, ინფორმაციის  შეყვანის შემთხვევაში თქვენ ეთანხმებით იმას, რომ წარადგენთ  ამ კონკრეტული პროცედურისათვის საჭირო სრულ და ზუსტ ინფორმაციას და მოახდენთ ამ ინფორმაციის განახლებას, თუ ის შეიცვლება. ამასთან, თქვენი პირადი ნომერი, სახელი გვარი და დაბადების თარიღის ცვლილება შესაძლებელია მხოლოდ ჩვენთან დაკავშირების შემთხვევაში.

თუ გაიგებთ, რომ რომ თქვენი პროფილის  გამოყენება ხორციელდება თქვენი ნებართვის გარეშე გთხოვთ დაუყოვნებლივ შეგვატყობინოთ.

ჩვენს ვებ-გვერდზე  აკრძალულია ცილისმწამებლური, მუქარის  შემცველი, შეურაცხმყოფელი, უხამსი, ჰომოფობიური, ანტისემიტური, კომპანიის  რეპუტაციისთვის ზიანის მიმყენებელი, სამოქალაქო ან სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობის გამომწვევი ქმედება  და/ან ინფორმაციის ატვირთვა. ასევე აკრძალულია ვებ-გვერდისთვის ზიანის მიყენება ნებისმიერი სახის მავნე პროგრამის მეშვეობით.

ვებ-გვერდის წვდომაზე შეფერხებით დამდგარ ზიანზე კომპანია იხსნის პასუხისგებლობას.

კომპანია იტოვებს უფლებას, უარი განაცხადოს მომსახურების გაწევაზე , გააუქმოს თქვენი პროფილი ან/და გააუქმოს შეკვეთა, რაც მოიცავს მაგრამ არ იზღუდება იმ მითითებით, რომ მომხმარებელმა დაარღვია საქართველოს კანომდებლობა ან/სხვა რელევანტური კანომდებლობა ან მისი ქმედება ეწინააღმდენა ჩვენს ინტერესებს.

ჩვენ კომუნიკაციას ვწარმოებთ თქვენთან ელექტრონულად, თქვენს მიერ რეგისტირებული ელ-ფოსტის მეშვეობით. ვებ-გვერდზე შეტყობინების განთავსებით და/ან სხვა საშუალებების გამოყენებით. თქვენ თანხმობას აცხადებთ, რომ ყველა შეტყობინება, ინფორმაცია და სხვა სახის კომუნიკაცია, რომელიც ელექტრონულად მოგეწოდებათ აკმაყოფილებს ყველა იმ სამართლებრივ მოთხოვნას, რომლის მიხედვითაც ეს კომუნიკაცია ითვლება წერილობით     ფორმით     განხორციელებულად.

კონფიდენციალურობა

კომპანია მადლობას გიხდით ნდობისათვის. ჩვენი პრიორიტეტია თქვენი პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობა. შესაბამისად, კომპანია უზრუნველჰყოფს მიწოდებული კონფიდენციალური ინფორმაციის  დაცულობას საქართველოს კანომდებლობით დადგენილი წესით.

პერსონალური ინფორმაციის გამოთხოვა ჩვენს მიერ ხდება მხოლოდ საჭიროებიდან გამომდინარე, მხოლოდ იმ მოცულობით, რაც საჭიროა  მომსახურების გასაწევად საქართველოს კანომდებლობით დადგენილი წესით.

თქვენი პერსონალური ინფორმაცია არ გადაეცება არც ერთ სხვა კომპანიასა თუ ინდივიდს თქვენი ნებართვის გარეშე, გარდა საქართველოს კანომდებლობით პირდაპირ განსაზღვრულ პირობებისა.

საიტზე დარეგისტრირების შემთხვევაში თქვენი პირადი  ინფორმაცია ვებ-გვერდზე ხელმისაწვდომია მხოლოდ მომხმარებლის ელექტრონული ფოსტის და პაროლის მითითების შემთხვევაში. მომხმარებლის პაროლი დაშიფრულია. მომხმარებლის პირადი საიდენტიფიკაციო ინფორმაცია ინახება დაცულ სერვერზე, რომელზეც მხოლოდ შესაბამის პირებს მიუწვდებათ ხელი. ვებ-გვერდთან მომხმარებლის მოწყობილობის კომუნიკაცია და მასთან ინფორმაციის გაცვლა ხორციელდება HTTPS პროტოკოლით, რომელიც იყენებს sha256RSA Signature ალგორითმის SSL სერტიფიკატს თქვენი პირადი საბანკო მონაცემების შეყვანა ხდება უშუალოდ ბანკის ვებ-გვერდზე. ჩვენს მიერ პირადი საბანკო მონაცემების შეგროვება არ ხდება.

არაპირადი ინფორმაცია

„COOKIES”  არის მცირე რაოდენობის ინფორმაცია, რომელიც ხშირად გამოიყენება, როგორც ანონიმური უნიკალური მაიდენტიფიცირებელი. ისინი იგზავნება თქვენი კომპიუტერის ბრაუზერის დახმარებით და ინახება მყარ დისკზე. თქვენი ვებ-გვერდზე არსებული მომსახურებით სარგებლობა ნიშნავს “COOKIES” გამოყენებაზე თანხმობას, რომელსაც ჩვენ მხოლოდ მომსახურების გაუმჯობესებისა დ მარკეტინგული აქტივობების მიზნით გამოვიყენებთ.

ჩვენ ვამუშავევბთ ორი სახის „COOKIES”  ინფორმაციას:

დროებითი „COOCIES“ ინფორმაცია, რომელიც  ვებ გვერდის მუშაობისთვის აუცილებელი ინფორმაციაა და რომელიც წაიშლება ვებ-გვერდის დათვალიერების დასრულების შემდგომ. აღნიშნული ინფორმაცია გამოიყენება მხოლოდ თქვენს მიერ ვებ გვერდის სტუმრობისას და მისი დამუშავება არ ხდება ჩვენს მიერ.

მუდმივი “COOKIES” ინფორმაცია   – ინფორმაცია რჩება თქვენს კომპიუტერზე ჩვენს ვებ-გვერდზე სტუმრობის შემდეგ. აღნიშნული ინფორმაცია გვეხმარება მოვახდინოთ თქვენი, როგორც უნიკალური სტუმრობის იდენტიფიცირება (ეს ინფორმაცია ინახება შემთხვევით გენერირებული ნომრით). რამდენ ხანს დარჩება ზემოთ მითითებული ინფორმაცია თქვენს კომპიუტერში დამოკიდებულია “COOKIES” ტიპზე.

„GOOGLE ANALYTICS“- არის ანალიტიკური პლატფორმა, რომელიც იყენებს რამდენიმე ტიპის “COOKIES” ინფორმაციას და რომელიც გამოიყენება, როგორც თქვენი ვებ-გვერდზე სტუმრობის ანონიმური უნიკალური მაინდიფიცირებელი ინფორმაცია. აღნიშნული ინფორმაცია გამოიყენება მხოლოდ მარკეტინგული და ანალიტიკური მიზნებისთვის.

„Facebook Pixel Cookie“ – ასევე არის ანალიტიკური/სარეკლამო სახის ინფორმაცია, რომელიც შეიძლება გამოყენებულ იქნეს მაგალითად სოციალურ ქსელებში თქვენთვის სარეკლამო და სხვა სახის ინფორმაციის მოსაწოდებლათ.

ზემოთ აღნიშნული სარეკლამო ინფორმაციის მიღების სურვილის არქონის შემთხვევაში, თქვენ შეგიძლიათ მიმართოთ აღნიშნული სერვისის მომწოდებელ კომპანიებს. მონაცემთა ნებისმიერი გადაცემა ინტერნეტის საშუალებით შეუძლებელია იყოს აბსოლუტურად და გარანტირებულად უსაფრთხო. ჩვენ ვატარებთ გონივრულ უსაფრთხოების ზომებს, რათა დავიცვათ მონაცემები. თუმცა გახსოვდეთ, რომ ინტერნეტით ინფორმაციის გაცვლისას არ არსებობს,  მეთოდი, რომელიც ასი პროცენტით უსაფრთხოა, ამიტომ ჩვენ ვერ გაძლევთ აბსოლიტური უსაფრთხოების გარანტიას. ნებისმიერი მიმოწერა თქვენსა და კომპანიას შორის, ელექტრონული ფოსტით ან სხვა საშუალებით, სადაც ხდება თქვენს მიერ რჩევების, რეკომენდაციების მოცემა ასევე კომენტარებს გაკეთება, ჩაითვლება არაკონფიდენციალურ ინფორმაციად. მსგავსი რჩევები/რეკომენდაციები და/ან კომენტარები კომპნიის მიერ შესაძლოა გამოყენებულ იქნას სტატისტიკის საწარმოებლად, მომსახურების გასაუმჯობესებლად და/ან საიტის ხარისხის გასაუმჯობესებლად.

წინამდებარე წესებსა და პირობებზე დათანმხებით მომხმარებელი ადასტურებს, რომ კომპანიას აქვს უფლება შეტყობინებით (მათ შორის ელექტრონული ფოსტით, მოკლე ტექსტური შეტყობინებით და ა.შ) გაუგზავნოს  მომხმარებელს ინფორმაცია ვებ-გვერდზე განთავსებული პროდუქციისა და  სხვა სიახლეების შესახებ. მომხმარებელს უფლება აქვს ნებისმიერ დროს უარი განაცხადოს შეტყობინების მიღებაზე, რის შესახებაც უნდა გამოაგზავნოს ელ ფოსტით შესაბამისი მოთხოვნა.

მომხმარებელს ნებისმიერ დროს შეუძლია წერილობით მოითხოვოს რეგისტრაციის დროს მითითებული პერსონალური ინფორმაციისა და მონაცემების წაშლა სერვერიდან.

ცვლილებები

კონფიდენციალურობისა და მონაცემთა დაცვის მიზნით შესაძლებელია საჭირო გახდეს მათი განახლება და/ან შეცვლა. შესაბამისად თქვენი ვალდებულებაა პერიოდულად მოახდინოთ საჭიროების შემთხვევაში მათი კორექტირება. საჭიროების შემთხვევაში, ჩვენს მიერ ცვლილებების ან/და დამატებების შესახებ შეტყობინება  დაიდება ვებ-გვერდზე www.zapatero.ge, რომელიც ძალაში შევა გამოქვეყნებისთანავე.

კონფიდენციალურობის დაცვის პირობებთან დაკავშირებული კითხვების ან რეკომენდაციების თაობაზე, გთხოვთ დაგვიკავშირდეთ ვებ-გვერდზე მითითებულ კონტაქტებზე.

„იტელექტუალური საკუთრება“ მოიცავს საავტორო უფლებებს, მათ შორის კომპიუტერული პროგრამებისა და მონაცემთა ბაზების დაცვას. ისევე , როგორც მომიჯნავე უფლებებს, სასაქონლო ნიშნებს საქონლისა და მომსახურებისათვის, საქონლის გეოგრაფიულ აღნიშვნებს (მათ შორის ადგილწარმოშობის დასახელებებს) და წარმოშობის წყაროს აღნიშნვნებს საქონლისა და მომსახურებისათვის, დიზაინებს, პატენტებს, მცენარეთა ჯიშებს, ინტეგრალური მიკროსქემის ტოპოლოგიებს და ასევე, დაცულ ინფორმაციას.

ვებ-გვერდზე განთავსებული ნებისმიერი ინფორმაცია (გრაფიკა, ტექსტი, პროგრამა, ლოგო, სურათი, დიზაინი, გამოსახულება, ინფორმაცია/შინაარსი, ვიზუალი და სხვა) რეგისტრირებული ან არარეგისტრირებული  დაცულია ინტელექტუალური საკუთრების უფლებებით. აკრძალულია მათი  უნებართვოდ მთლიანად ან ნაწილობრივ გამოქვეყნება, კოპირება, დამუშავება, გადაცემა ან შენახვა ჩვენი წინასწარი წერილობითი თანხმობის გარეშე. აკრძალვა არ ეხება შემთხვევას, როცა შენახვა ან ამობეჭდვა ხდება  მხოლოდ პირადი გამოყენებისთვის.

დაუშვებელია ვებ-გვერდზე არსებული სავაჭრო ნიშნების და ლოგოების რეპროდუცირება, გამოქვეყნება, კოპირება, დამუშავება ან გავრცელება უფლების მფლობელის წინასწარი წერილობითი თანხმობის გარეშე.  თქვენ, ასევე, არ გაქვთ უფლება, გამოიყენოთ ჩვენი სავაჭრო ნიშანი ან მომსახურების ნიშანი ნებისმიერ პროდუქტთან ან მომსახურებასთან დაკავშირებით, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს აღრევა.

იმ შემთხვევაში, თუ ვებ გვერდზე განთავსებული პროდუქტის ფასი მითითებულია არასწორად ან პროდუქტის შესახებ რაიმე სხვა სახის  ინფორმაცია არაზუსტია, რაც გამოწვეულია ბეჭდვითი შეცდომით, გამყიდველს უფლება აქვს  უარი თქვას შეკვეთაზე ან შეაჩეროს შეკვეთა. ეს უფლება ძალაშია მაშინაც, როცა გადახდა განხორციელებულია.

ვებ-გვერდის გამოყენების წესებსა და პირობებში  დაგეგმილი ცვლილება ძალაში შედის  ვებ გვერდ   www.zapatero.ge-ზე  დადგენილი წესით გამოქვეყნების დღიდან.
ცვლილებას მიეთითება ვებ-გვერდზე განთავსების თარიღი.

განხორციელებული ნებისმიერი ცვლილება ჩაითვლება თქვენთან შეთანხმებულად, თუ ცვლილების ძალაში შესვლამდე არ შეგვატყობინებთ, რომ არ ეთანხმებით დაგეგმილ ცვლილებებს. ჩვენს მიერ განხორციელებული ცვლილებები ჩაითვლება თქვენს მიერ დადასტურებულად, თუ ცვლილების ამოქმედებამდე ცვლილებაზე უარს არ განაცხადებთ.

დავების გადაწყვეტა

წინამდებარე წესებსა და პირობებზე დათანხმებით და ჩვენი მომსახურების მიღებისას ითვლება, რომ ხელშეკრულება დადებულია საქართველოში, კერძოდ ქ.თბილისში.

მხარეთა შორის წარმოშობილი დავა გადაწყდება მოლაპარაკების გზით. შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში დავის განხილვაზე უფლებამოსილ სასამართლოდ მიიჩნევა თბილისის საქალაქო სასამართლო.

იმ შემთხვევაში, თუ რომელიმე პუნქტი გახდება ბათილი ან/და ძალადაკარგული,  ძალადაკარგულად ჩაითვლება მხოლოდ ბათილი ან/და ძალადაკარგული პუნქტი  და ეს არ მოახდენს გავლენას ამ წესებისა და პირობების დანარჩენი პუნქტების ნამდვილობაზე.

კონტაქტები

ნებისმიერი კითხვის არსებობის შემთხვევაში, რაც უკავშირდება წინამდებარე წესებს, პირობებს და ვებ-გვერდზე მითითებულ ინფორმაციას,  გთხოვთ, მოგვმართოთ წერილობითი სახით ელ. მისამართზე zapatero@europe.com

ვებ-გვერდზე პროდუქციის  შეძენა და ანგარიშსწორება

თქვენ შერჩეულ ნივთებს აგროვებთ ონლაინ კალათაში.  ონლაინ კალათაში ნივთების შეგროვება არ ნიშნავს ავტომატურად მათ დაჯავშნას. შესაძლებელია გარკვეული ნივთები, რომლებიც არის შეზღუდული რაოდენობით, შეკვეთის პროცედურის დასრულების შემდეგ არ აღმოჩნდეს მარაგში. ასეთ შემთხვევაში თქვენი დადასტურებული შეკვეთა გაუქმდება და დაბლოკილი თანხა უკან დაბრუნდებათ საბანკო ბარათზე,  რაზეც თქვენ წინასწარ აცხადებთ თანხმობას.

თქვენ ვალდებული ხართ  შეკვეთისას მიუთითოთ ის მისამართი, სადაც გსურთ შეძენილი ნივთის მიღება.

ანგარიშსწორება შესაძლებელია ნებისმიერი  ბანკის Visa და Mastercard ბარათის მეშვეობით. ამ ეტაპზე Amex ბარათი არ მიიღება.

ვებ-გვერდზე  ნივთის წარმატებით შესაძენად აუცილებელია თქვენს საბანკო ბარათზე იყოს შერჩეული, ხელმისაწვდომი პროდუქციის ღირებულების შესაბამისი თანხა, რომელიც დაგებლოკებათ შეკვეთის დასრულებისთანავე.

მხედველობაში იქონიეთ შემდეგი გარემოება: მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ მაქსიმალურად ვცდილობთ, პროდუქტი იყოს ზუსტად აღწერილი და სურათები შეესაბამებოდეს რეალურ ფერებსა და  ვიზუალს, პრაქტიკულად შეუძლებელია  ვებ. გვერდზე განთავსებულ ფოტოებში ფერის ტონალობა 100%-იანი სიზუსტით შეესაბამებოდეს ორიგინალს. ეს გამოწვეულა ფოტოგრაფირებისას, ფოტოს დამუშავებისას და  მისი თქვენს მიერ ეკრანზე ნახვისას გამოყენებული ელ. მოწყობილობების ტექნიკური თავისებურებებით.

საფოსტო გზავნილის მიღების  პირობები:

   

   •  შეკვეთის მიღებისას მიმღები ვალდებულია კარგად შეამოწმოს მიღებული ამანათი და პროდუქციის ჩაბარება დაადასტუროს  ხელმოწერით.

   • ნებისმიერი პრობლემის ან ხარვეზის აღმოჩენის შემთხვევაში, უნდა მოხდეს ჩვენთან დაკავშირება კურიერის გაშვებამდე შემდეგ ნომრებზე:  +995 551 559 337

    

    • იმ შემთხვევაში თუ, შეძენილი პროდუქციის ვიზუალური დეფექტის გამო  გადაცვლის მოთხოვნით ჩვენთან დაკავშირება მოხდება კურიერის გაშვების შემდეგ, პროდუქცია გადაცვლას არ დაექვემდებარება.

    • გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ ვიზუალური დეფექტი, ასეთის არსებობის შემთხვევაში, აღმოჩენილი უნდა იქნას კურიერის თანდასწრებით; ჩვენი მომარაგების ჯგუფი დეტალურად ამოწმებს ყველა პროდუქტს გამოგზავნამდე. ასე, რომ ნებისმიერი ვიზუალური დეფექტის არსებობა ან/და პროდუქციის ტექნიკურ მახასიათებლებთან შეუსაბამობა პრაქტიკულად გამორიცხულია. თუ ნივთს აღენიშნება ვიზუალური დაზიანება, ეს სავარაუდოდ გადამზიდი  საკურიერო კომპანიის მიზეზით შეიძლება იყოს წარმოქმნილი. ამიტომ თუკი საკურიერო კომპანიის წარმომადგენლის მხრიდან, ამანათის ჩაბარებისას, ადგილიდანვე არ მოხდება ჩვენთან დაკავშირება ხარვეზის არსებობის შეტყობინების მიზნით,  მომხმარებლის პრეტენზია ამ საკითხთან დაკავშირებით არ მიიღება. შესაბამისად, მოთხოვნილი პროდუქციის გადაცვლა ან/და ჩანაცვლება არ მოხდება.

   პროდუქციის  დაბრუნება

     

     • შეძენილი პროდუქცია დაბრუნებას არ ექვემდებარება.

     • ბანკის მიერ მიღებული, დამტკიცებული და მომხმარებლის მიერ დადასტურებული გადახდა არ ექვემდებარება გაუქმებას (შესაძლებელია მხოლოდ ნივთის დადგენილი წესით  გადაცვლა და/ან ჩანაცვლება  საწარმოო წუნის აღმოჩენის შემთხვევაში)

    პროდუქციის გადაცვლის და/ან ჩანაცვლების  პირობები

      

      • პროდუქციის გაცვლა ან ჩანაცვლება შესაძლებელია   ანალოგიური პროდუქციით  მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ შენაძენს აღმოაჩნდება საწარმოო წუნი.

       

       • ბანკის მიერ მიღებული, დამტკიცებული და მომხმარებლის მიერ დადასტურებული გადახდა არ ექვემდებარება გაუქმებას (შესაძლებელია მხოლოდ ნივთის გადაცვლა საწარმოო წუნის აღმოჩენის შემთხვევაში, რაც უნდა დაფიქსირდეს კურიერთან ერთად, ამანათით ნივთის გადმოცემისას)

       • ასევე შესაძლებელია შენაძენის სხვა ზომაში გადაცვლა. გადაცვლისათვის მოთხოვნილი ზომის არქონის  შემთხვევაში   საქონლის უკან დაბრუნება არ მოხდება.  უნდა მოხდეს შეძენილი პროდუქციის სხვა პროდუქციით ჩანაცვლება.

       • გადასაცვლელად ან/და ჩასანაცვლებლად განკუთვნილი ნივთი  მყიდველმა გამყიდველთან გამოსაგზავნად უნდა ჩააბაროს საკურიერო ფოსტას,   ამ ნივთის  მიღებიდან არაუგვიანეს სამი  სამუშაო დღის განმავლობაში, რის შესახებაც  მან უნდა აცნობოს მყიდველს და შეთანხმდეს მასთან.   წინააღმდეგ შემთხვევაში გადაცვლა და/ან ჩანაცვლება არ მოხდება.

       • გადაცვლის და/ან სხვა პროდუქციით ჩანაცვლების დროს მყიდველი ვალდებულია გამოუგზავნოს შეძენილი ნივთი გამყიდველს ნებისმიერი საკურიერო ფოსტით შემდეგ მისამართზე:

      ქ.თბილისი, 0119 სტანისლავსკის ქ. 5
      მიმღები: შპს ნეოტეკი
      ს/კ:  405015479
      საკონტაქტო პირის ტელ: +995 551 559 337

      შეძენილი პროდუქციის ზომაში გადაცვლასთან და/ან სხვა პროდუქციით ჩანაცვლებასთან დაკავშირებულ საკურიერო ფოსტის მომსახურეობის და ყველა სხვა ხარჯს(ასეთის არსებობისას) საწარმოო წუნის აღმოჩენის შემთხვევაში გადაიხდის გამყიდველი, სხვა დანარჩენ შემთხვევებში მყიდველი.

      ვებ-გვერდზე რეგისტრაცია

      შეკვეთის განთავსებისთვის რეგისტრაციის გავლა სასურველია, მაგრამ აუცილებელი არაა.

      ჩვენ არ ვართ პასუხისმგებელი რეგისტრაციის ან შეძენის დროს თქვენს მიერ შეყვანილი ინფორმაციის სიზუსტეზე.

      რეგისტრაციის დროს თქვენ უნდა მიუთითოთ შემდეგი ინფორმაცია: სახელი, გვარი, მობილური ტელეფონის ნომერი, ელექტრონული ფოსტის მისამართი და საცხოვრებელი მისამართი.


      როდის შეგიძლიათ შეიძინოთ პროდუქცია 

      საიტიდან პროდუქციის შეძენა შესაძლებელია 24 საათის განმავლობაში,  კვირის ნებისმიერდღეს(მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში).


      როგორ უნდა მიუთითოთ შეძენისას  მისამართი

      თქვენი სახელი და გვარი უნდა მიუთითოთ ზუსტად ისე, როგორც პირადობის მოწმობაშია.

      მისამართის შევსებისას დეტალურად უნდა მიუთითოთ შეკვეთის მიღების ადგილი:

      ქუჩა, სახლის(კორპუსის) ნომერი, ბინის ნომერი.

      (მაგალითად: ალ.ჭავჭავაძის ქუჩა, კორპუსიN34, ბინა 23)

      ქალაქის ტიპის დასახლებული პუნქტის  შემთხვევაში აუცილებელია მიუთითოთ საფოსტო ინდექსი ან უბანი(მაგ:თბილისში- სოლოლაკი. ქუთაისში- საფიჩხია და ა.შ)

      ამა თუ იმ მუნიციპალიტეტის სოფლის ან დასახლებული პუნქტის შემთხვევაში უნდა მიუთითოთ სოფლის(დასახლებული პუნქტის) დასახელება, ქუჩა, სახლის ნომერი.

      წინააღმდეგ შემთხვევაში ჩვენი კონტრაქტორი საფოსტო კომპანიის კურიერი ვერ შეძლებს გზავნილის ჩაბარებას არასწორ მისამართზე და გზავნილი დაბრუნდება საფოსტო კომპანიის  უახლოეს სერვის ცენტრში, საიდანაც შეძლებთ მის გატანას პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის და გზავნილის ნომრის წარდგენის შემთხვევაში (რომელიც გამოგეგზავნათ ელ.ფოსტაზე).

      მიწოდების ფასი
      თბილისის და მისი შემოგარენის მისამართზე მიწოდების ღირებულება შედის ფასში.

      სხვა ქალაქებისა და დასახლებულ პუნქტებში მიწოდების ღირებულებაა 10 ლარი.

      ონლაინშეძენილიპროდუქტისმიწოდება მყიდველისათვის

      მიწოდებისარეალი

      ონლაინ შეძენილი პროდუქტის მიწოდება ხდება საქართველოსმთელტერიტორიაზესოფლებისჩათვლით. მიტანის სერვისს ახორციელებს TNT-სა და FEDEX-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში -კომპანია ICS GEORGIA.

      შეკვეთის ჩაბარება ხდება მომხმარებლის მიერ მითითებულ მისამართზე.

      გამყიდველს    არ   ეკისრება   პასუხისმგებლობა    დამკვეთის   მიერ არასწორი  ან  არასრული  მისამართის,  საფოსტო   კოდის,  ტელეფონის,  ან საკონტაქტო  პირის   შესახებ  მოწოდებული არასწორი  მონაცემების  გამო  დაკარგულ ან  დაგვიანებულ  გზავნილებზე.

      ტრანსპორტირებისვადები
      *გთხოვთ გაითვალისწინეთ რომ საქართველოში არსებული პანდემიით გამოწვეული სიტუაციიდან გამომდინარე, შეკვეთების ჩაბარების ქვემოთ მოცემულ სტანდარტულ დროებს შეიძლება დაემატოს 2-3 დღე.

      მოცემული ტრანსპორტირების ვადები სავარაუდოა . ის დამოკიდებულია მიწოდების მისამართზე და შეკვეთის განთავსების დროზე (საიტზე შეკვეთების განთავსება ხდება: 24სთ/7დღე).

      მიწოდება თბილისსა და II ზონის ქალაქებში

      14:00 საათამდე გაკეთებული შეკვეთები შემკვეთს თბილისისა და II ზონის ქალაქების მისამართებზე სავარაუდოდ ჩაბარდება შეკვეთის განთავსების დღის მომდევნო  სამუშაო დღეს. შეკვეთის ჩაბარება მოხდება მხოლოდ სამუშაო დღეებში (ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით), 10:00 საათიდან 19:00 საათამდე. თბილისისა და II ზონის ქალაქების მისამართზე შეკვეთილი პროდუქცია შაბათ და კვირა დღეებში შემკვეთს ვერ ჩაბარდება.

      მაგალითად:

      ·       სამშაბათს 14:00 საათამდე შეძენილი პროდუქცია სავარაუდოდ ჩაგბარდებათ ოთხშაბათს.

      ·       პარასკვეს 14:00 საათამდე შეძენილი პროდუქცია სავარაუდოდ ჩაგბარდებათ ორშაბათს, რადგან გზავნილები  არ ბარდება შაბათ და კვირა დღეებში.

      მიწოდება III და IV ზონის ქალაქებსა და სოფლებში

      14:00 საათამდე გაკეთებული შეკვეთები შემკვეთს III და IV ზონის დასახლებული პუნქტების მისამართებზე სავარაუდოდ ჩაბარდება შეკვეთის განთავსების დღიდან მომდევნო 3-4  სამუშაო. დღის განმავლობაში2სამუშაოდღეებში (ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით) მიწოდება  ხდება 10:00 საათიდან 19:00  საათამდე.


      საკურიერო მომსახურების დაფარვის ზონები საქართველოს მასშტაბით:

      ზონა:   თბილისი

      II ზონა:  ქუთაისი, ბათუმი, რუსთავი, ფოთი, ზუგდიდი, თელავი, გორი, აბაშა, ბაღდათი, გარდაბანი, გურჯაანი, ვანი,  ზესტაფონი, კასპი, ლანჩხუთი, მარნეული, მცხეთა, ოზურგეთი, საგარეჯო, სამტრედია, სიღნაღი,  ქარელი, ქობულეთი, წყალტუბო, ხაშური, ხონი.

      III ზონაამბროლაური, ბოლნისი, ბორჯომი, დმანისი, თეთრიწყარო, თერჯოლა, თიანეთი, ლაგოდეხი, მარტვილი, ონი, საჩხერე, სენაკი, ყვარელი, შუახევი, ჩხოროწყუ, წალენჯიხა, ჭიათურა, ხარაგაული, ხელვაჩაური, ხობი.

      IV ზონა: ადიგენი, ასპინძა, ახალციხე, ახალქალაქი, ახმეტა, დედოფლისწყარო, დუშეთი, ლენტეხი, მესტია, ნინოწმინდა, სტეფანწმინდა, ტყიბული, ქედა, ჩოხატაური, ცაგერი, წალკა, ხულო.

      გზავნილისთვისთვალისმიდევნება

      მას შემდეგ, რაც თქვენ ჩვენი ვებ გვერდის  Zapatero.ge – ს მეშვეობით შეისყიდით პროდუქციას და ჩვენ  მივაწოდებთ სატრანსპორტო კომპანიას თქვენს შენაძენს, თქვენს პროფილში მითითებულ ელ-ფოსტის მისამართზე მოგივათ მეილი გზავნილის ნომრით.

      გზავნილების გადაადგილების ონლაინ მონიტორინგი შეგიძლიათ ვებ გვერდზე – http://express.org.ge/

      *შენიშვნები:

      1. სახელმწიფოს მიერ დადგენილ  დასვენების დღეებში პროდუქციის  ჩაბარება არ ხდება. შესაბამისად  თუ თქვენ პროდუქცია ამ პერიოდში შეიძინეთ, პროდუქციის მიწოდების ვადა გადაიწევს დასვენების პერიოდით.

      2.ფორს-მაჟორული გარემოებების  გამო, თუ  ასეთს ექნება ადგილი და ისინი აფერხებენ    მიწოდების   პირობების   შესრულებას  (ხელისუფლების მოქმედება,   ხანძარი,   წყალდიდობა,  მიწისძვრა,   ომი,  ბლოკადა, მიწოდების ადგილამდე საავტომობილო გზის არარსებობა და  ა.შ.),   მიწოდება   ჩერდება   ზემოთ   აღნიშნული   მოვლენების ლიკვიდაციამდე.


      კითხვების შემთხვევაში შეგიძლათ მოგვწეროთ  ელ. მისამართზე: zapatero@europe.com